REGULAMIN - Opieka koordynowana w POZ

Przejdź do treści
REGULAMIN uczestnictwa w projekcie edukacyjnym Y@ung URO 2022
I. Definicje
Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie, pisane z dużej litery, mają znaczenie nadane poniżej:
 1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady udziału w Projekcie oraz główne założenia Umowy.
 2. Organizator Projektu - Fundacja Urodzeni-Zdrowi z siedzibą w Krakowie, ul. Grzegórzecka 18, 31-531 Kraków, adres do korespondencji: ul. Garbarska 13/3, 31-131 Kraków; wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000793169, NIP: 6751708286, REGON:383819737, strona Umowy.
 3. Sponsor - Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000143626, NIP 522-26-65-719, REGON: 015296339, który przekazał grant edukacyjny w celu realizacji Projektu.
 4. Uczestnik – uczestnik Projektu, spełniający wymagania określone w Regulaminie,  zakwalifikowany do udziału w Projekcie po przejściu procedury rekrutacyjnej na zasadach określonych w Regulaminie, który zawarł z Organizatorem Umowę.
 5. Umowa – umowa o uczestnictwo Uczestnika w Projekcie, zawarta pomiędzy Organizatorem Projektu a Uczestnikiem, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 6. Projekt – Projekt Edukacyjny pn. Y@ungURO 2022, objęty patronatem merytorycznym przez Polskie Towarzystwo Urologiczne, obejmujący stanowiące nierozerwalną całość 2 moduły szkoleń z zakresu uroonkologii, statystyki medycznej, oceny badań klinicznych oraz soft skills, skierowany do lekarzy spełniających wymagania określone w Regulaminie, organizowany przez Organizatora Projektu w zakresie jego nieodpłatnej działalności statutowej o charakterze edukacyjnym, finansowany w ramach grantu edukacyjnego udzielonego przez Sponsora, odbywających się w Krakowie w  następujących terminach:
  1. 24-25 listopada 2022 roku,
  2. 12-13 grudnia 2022 roku, na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. Komitet Naukowy – komitet powołany przez Organizatora, w skład którego wchodzą następujące osoby:
  1. prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta (przewodniczący), specjalista z zakresu urologii
  2. dr Anna Czech, specjalista z zakresu urologii
  3. prof. dr hab. n. med. Jakub Dobruch, specjalista z zakresu urologii
  4. prof. dr hab. n. med. Jerzy Gąsowski, specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, geriatrii i hipertensjologii
  5. prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki, specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, geriatrii i hipertensjologii
  6. dr n. med. Katarzyna Gronostaj, specjalista z zakresu urologii
 8. dr n. med. Krzysztof Małecki, specjalista z zakresu radioterapii onkologicznej
 9. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. Proces rekrutacyjny i zawarcie Umowy
 1. Uczestnik Projektu powinien spełniać następujące wymagania:
  1. uzyskał tytuł specjalisty z urologii nie dłużej, niż 2 temu lata temu, albo jest w trakcie ostatnich 2 lat szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie urologii
  2. przedstawił list rekomendacyjny (polecający):
   • w przypadku lekarzy urologów od ordynatora oddziału
   • w przypadku lekarzy w trakcie specjalizacji od kierownika specjalizacji
  3. przedstawił listę publikacji oraz wystąpień podczas konferencji i kongresów regionalnych, ogólnopolskich i zagranicznych
  4. przesłał list motywacyjny uzasadniający chęć uczestnictwa w Projekcie.
 2. W celu zgłoszenia uczestnictwa w procesie rekrutacji do udziału w Projekcie należy wypełnić, w terminie do 12.11.2022, formularz zgłoszeniowy online, udostępniony przez Organizatora pod adresem http://www.urodzenizdrowi.pl/y@unguro/, a także przesłać, jako załączniki do ww. formularza, skany następujących dokumentów w celu wykazania spełnienia przez Uczestnika wymogów wskazanych w ust. 1 powyżej:
  1. stosowne oświadczenie
  2. list rekomendacyjny
  3. wykaz publikacji oraz wystąpień
  4. list motywacyjny
 3. Po przesłaniu zgłoszenia Organizatorowi, Organizator, przy pomocy Komitetu Naukowego, dokona oceny nadesłanych zgłoszeń i podejmie decyzje o zakwalifikowaniu lub odmowie zakwalifikowania do udziału w Projekcie.
 4. Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji w terminie do 15.11.2022 drogą elektroniczną lub telefonicznie zgodnie z podanymi danymi w formularzu zgłoszeniowym.
 5. Do udziału w Projekcie zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 20 Uczestników.
 6. Po ogłoszeniu wyników, kandydaci zakwalifikowani do udziału w Projekcie, otrzymają Umowę w wersji elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Podpisaną Umowę należy dostarczyć Organizatorowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
III. Zobowiązania Organizatora Projektu
 1. Organizator Projektu w ramach Projektu zapewnia:
  1. program naukowy, którego założenia zawarte zostały na stronie internetowej http://www.urodzenizdrowi.pl/y@unguro/
  2. przerwę kawową w dniach 24 i 25 listopada oraz 12 i 13 grudnia 2022
  3. lunch w dniu 24 listopada 2022 oraz 12 i 13 grudnia 2022
  4. kolację w dniu 24 listopada 2022 oraz 12 grudnia 2022
  5. zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym w terminie 24/25 listopada 2022 oraz 12/13 grudnia 2022
  6. certyfikat uczestnictwa,
 2. Z zastrzeżeniem pkt. V ust. 3 Regulaminu poniżej, koszty udziału Uczestnika w Projektu finansowane są ze środków Projektu.
IV. Oświadczenia i zobowiązania Uczestnika
 1. Uczestnik oświadcza, że spełnia wszelkie wymagania ustalone dla Uczestnika, określone w Projekcie.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do udziału w całości Projektu i oświadcza, że jest świadomy wymogu udziału we wszystkich szkoleniach w ramach Projektu.
 3. W przypadku nieobecności na którymkolwiek spotkaniu stosuje się postanowienie pkt. V ust. 3 Regulaminu poniżej.
V. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie
 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie (w całości lub w części) wyłącznie z ważnych powodów.
 2. Rezygnując z udziału w Projekcie w całości lub w części (w tym w przypadku nieobecności na którymkolwiek ze spotkań), Uczestnik zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Organizatora wydatków, które ten poniósł w celu zapewnienia udziału Uczestnika w Projekcie, proporcjonalnie do okresu rezygnacji, w terminie 14 dni od wezwania. Jeżeli rezygnacja z udziału w Projekcie (w całości lub w części) nastąpiła bez ważnego powodu, Uczestnik powinien także naprawić Organizatorowi szkodę.
VI. Dane osobowe
Administratorem danych osobowych jest:
 1. Fundacja Urodzeni-Zdrowi z siedzibą w Krakowie, ul. Grzegórzecka 18, 31-531 Kraków, adres do korespondencji: ul. Garbarska 13/3, 31-131 Kraków; wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000793169, NIP: 6751708286, REGON:383819737,
 2. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pod podanym adresem e-mail: kontakt@urodzenizdrowi.pl
 3. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Projekcie.
 4. Wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 5. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. wzięcia udziału w Projekcie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (rozliczenia podatkowe), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, w szczególności dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  4. marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora danych osobowych lub podmiotów trzecich, jednakże tylko w przypadku wyrażenia przez Uczestnika podczas rejestracji odrębnych zgód w tym zakresie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 6. Dane osobowe Uczestnika mogą być udostępnione:
  1. podwykonawcom Organizatora na potrzeby realizacji Projektu, w tym ZiZ Centrum Edukacji z siedzibą w Krakowie, nr KRS 0000372884, , a także obsługi księgowej, prawnej lub informatycznej Organizatora, członkom Komitetu Naukowego,
  2. Janssen-Cilag Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa; nr KRS 0000143626 – w celu rozliczenia grantu edukacyjnego.
 7. Dane osobowe przetwarzane:
  1. w celu udziału w Projekcie będą przetwarzane przez czas realizacji Projektu, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, a także przez okres wymagany przepisami podatkowymi,
  2. dane osobowe kandydatów, które nie zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie, a brały udział w procesie rekrutacyjnym, zostaną usunięte w terminie do 30 dni po zakończeniu procesu rekrutacji.
  3. w przypadku wyrażenia zgody na działania marketingowe – do czasu jej odwołania.
 8. Uczestnikowi przysługuje, w zakresie i na zasadach określonych w RODO, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
VII. Odpowiedzialność
 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ppoż., BHP oraz związanych ze zwalczaniem pandemii COVID-19 obowiązujących w miejscu, w którym odbywa się Projekt.
 2. Uczestnik odpowiada za swoje rzeczy w miejscu realizacji Projektu.
 3. Uczestnik zobowiązany będzie do naprawienia szkody wyrządzonej podczas realizacji Projektu, w szczególności Organizatorowi, innemu Uczestnikowi lub podmiotowi udostępniającemu budynek, w którym realizowany jest Projekt.
VIII. Zmiana zasad organizacji Projektu
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad organizacji Szkolenia w związku z siłą wyższą (w tym z epidemią COVID-19), w szczególności poprzez przeprowadzenie Projektu wyłącznie lub częściowo on-line.
 2. Organizator zawiadomi Uczestników o zmianie zasad organizacji Projektu za pośrednictwem poczty e-mail, na adres wskazany podczas rejestracji, a także poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej http://www.urodzenizdrowi.pl/y@unguro/
IX. Postanowienia końcowe
 1. W przypadku ewentualnego sporu sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. W przypadku Konsumentów obowiązują zasady ogólne.
 2. W przypadku ewentualnych pytań lub reklamacji należy skontaktować się z Organizatorem Szkolenia pod adresem e-mail: kontakt@urodzenizdrowi.pl lub telefonicznie.
 3. W przypadku składania reklamacji należy szczegółowo opisać zastrzeżenia. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania kompletnych informacji niezbędnych do rozpatrzenia sprawy.

Wróć do spisu treści