REGULAMIN - 1SDP

Przejdź do treści
REGULAMIN uczestnictwa w konferencji „1 Szkoła Praktycznej Diabetologii”

I. Definicje
Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie, pisane z dużej litery, mają znaczenie nadane poniżej:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący treść Umowy o uczestnictwo w Konferencji. Regulamin NIE MA zastosowania do umowy zakwaterowania, którą Uczestnik samodzielnie zawiera z odrębnym podmiotem.
 2. Umowa – umowa o uczestnictwo Uczestnika w Konferencji, zawarta pomiędzy Organizatorem Konferencji a Uczestnikiem zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Konferencja – Pierwsza Szkoła Praktycznej Diabetologii, odbywająca się w dniu 15.10.2022 w Hotelu Novotel Kraków City West na zasadach opisanych w Regulaminie poniżej i z zastrzeżeniem postanowień pkt IX
 4. Organizator - ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-131 Kraków, ul. Garbarska 13/3, NIP 675-144- 18-83, REGON 121417864, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372884, o kapitale zakładowym w wysokości: 58 000,00 zł, strona umowy o uczestnictwo w Konferencji.
 5. Uczestnik – uczestnik Konferencji.
 6. Biuro Konferencji – biuro uruchomione podczas trwania Konferencji w miejscu jej odbywania się.
 7. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 8. Konsument:
  1. osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  2. osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

II. Program Konferencji

 1. Przewidywane założenia programowe Konferencji dostępne są pod adresem https://edukacja.klrwp.pl/
 2. Szczegółowy program Konferencji zostanie udostępniony do dnia 30.07.2022 roku.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania, z ważnych przyczyn, zmiany programu Konferencji ustalonych po dniu 30.07.2022 roku, o czym uczestnicy zostaną poinformowani poprzez e-mail.
 4. Przez ważne przyczyny, o których mowa powyżej, należy rozumieć okoliczności niezależne od Organizatora.
 5. Zmieniając program z przyczyn wskazanych powyżej Organizator dołoży starań, aby nowy program był na nie niższym merytorycznie poziomie, co przed dokonaniem zmiany, a także aby zmienione elementy programu były o tematyce możliwie najbliższej jego pierwotnej wersji.

III. Zawarcie Umowy - rejestracja uczestnictwa w Konferencji.

 1. Stroną Umowy o uczestnictwo w Konferencji jest Uczestnik.
 2. Zawarcie Umowy (rejestracja) następuje przez wypełnienie formularza online poprzez system rejestracji online, dostępny na stronie internetowej https://edukacja.klrwp.pl/
 3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, termin dokonania rejestracji dla uczestników biorących  udział w Konferencji upływa w dniu 30.09.2022 roku.
 4. Do wzięcia udziału w Konferencji stacjonarnie, tj. w Hotelu Novotel Kraków City West uprawnionych jest wyłącznie pierwszych 300 Uczestników, o czym decyduje kolejność wpływu opłat konferencyjnych na rachunek bankowy Organizatora. W przypadku wyczerpania miejsc stacjonarnych udziału w Konferencji przed dniem wskazanym w ust. 3 powyżej, Organizator ma prawo wstrzymania dalszej rejestracji i wcześniejszego zamknięcia listy uczestników.
 5. Po upływie terminu, wskazanego w ust. 3 powyżej, w zależności od dostępności miejsc, będzie można zgłosić swoje uczestnictwo jedynie w Biurze Konferencji, podczas rejestracji w miejscu obrad, chyba, że Organizator Konferencji każdorazowo indywidualnie wyrazi zgodę na dokonanie zgłoszenia w inny sposób. Wyrażenie zgody na dokonanie zgłoszenia w inny sposób może nastąpić, w szczególności, poprzez potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 6. Udział w Konferencji możliwy jest po dokonaniu opłaty określonej w pkt. IV Regulaminu lub spełnieniu warunków bezpłatnego uczestnictwa potwierdzonych przez Organizatora.
 7. Zgłoszenie udziału w Konferencji dokonane w sposób niezgodny z Regulaminem może nie zostać przyjęte.
 8. Do wstępu na Konferencję upoważnione będą jedynie osoby posiadające identyfikatory konferencyjne, otrzymane od Organizatora, po dokonaniu rejestracji oraz uiszczeniu opłaty konferencyjnej.
 9. Rejestracja Uczestników (odbiór materiałów konferencyjnych) podczas konferencji możliwa jest w godzinach działania Biura Konferencji.
 10. Biuro Konferencji będzie czynne dla Uczestników w dniu 15.10.2022 w godz. 8.30-13.30 w miejscu odbywania się spotkania.

IV. Opłaty – wysokość i zakres

 1. Wysokość opłaty za uczestnictwo w Konferencji  dostępne są na stronie https://edukacja.klrwp.pl/
 2. Członkowie KLRwP, za których opłatę pokrywa KLRwP, zobowiązani są do przesłania na adres biuro@zizce.edu.pl w terminie 3 dni od dokonania zgłoszenia stosownego zaświadczenia w tym zakresie wydanego przez  biuro KLR.
 3. W przypadku nieprzedstawienia ww. zaświadczenia Uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty w pełnej wysokości.
 4. Zakres opłaty
  Opłata OBEJMUJE:
  1. udział w sesjach naukowych,
  2. materiały konferencyjne,
  3. udział w wystawie medycznej,
  4. wyżywienie w dniu 15.10.2022 – lunch i przerwa kawowa
  5. certyfikat uczestnictwa z punktami edukacyjnymi.
 5. Opłaty można dokonać:
  1. w formie przelewu bankowego (ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o., mBank S.A. 70 1140 1081 0000 2164 4100 1009 z dopiskiem "Konferencja 15.10.2022" oraz imieniem i nazwiskiem osoby, za którą dokonywana jest wpłata),
  2. w formie przekazu pocztowego.
 6. W przypadku formy płatności przez przelew bankowy lub przekaz pocztowy, Uczestnik zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 3 dni od zawarcia Umowy (dokonania rejestracji w systemie rejestracji online), a także do niezwłocznego przesłania potwierdzenia jej dokonania pocztą e-mail na adres biuro@zizce.edu.pl
 7. W przypadku niewniesienia opłaty lub wniesienia opłaty w niższej wysokości niż wymagana, Uczestnik zostanie wezwany do zapłaty, a w przypadku niedokonania lub nieuzupełnienia opłaty Organizator uprawniony będzie, według swojego wyboru, do anulowania zgłoszenia (odstąpienia od umowy) w terminie do 30.09.2022 roku lub do dochodzenia zapłaty na zasadach przewidzianych w przepisach prawa. Jeżeli Uczestnik dokonał jakiejkolwiek wpłaty, w przypadku anulowania zgłoszenia zostanie mu ona zwrócona na rachunek bankowy, z którego został wykonany przelew, z potrąceniem kwoty w wysokości 20% wpłaty. W przypadku Konsumentów wszelkie rozliczenia, o których mowa w niniejszym ustępie, zostaną dokonane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa z uwzględnieniem przepisów mających zastosowanie do umów z konsumentami.
 8. Dane do faktury VAT podane w formularzu podczas rejestracji są ostateczne. Faktura VAT za uczestnictwo zostanie wystawiona zgodnie z podanymi danymi.

V. Rezygnacja z uczestnictwa w Konferencji oraz zmiana podmiotu pokrywającego opłatę

 1. Uczestnik Konferencji ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny na zasadach opisanych poniżej.
 2. Z uwzględnieniem ust. 3 poniżej, w przypadku oświadczenia o odstąpieniu od Umowy otrzymanego przez Organizatora:
  1. do 16 września 2022 r., Uczestnik otrzymają zwrot 80% dokonanej opłaty konferencyjnej,
  2. po 16 września 2022 r., Uczestnik nie będzie uprawniony do otrzymania zwrotu jakiejkolwiek części opłaty konferencyjnej.
   Postanowienia pkt i) oraz pkt ii) nie dotyczą Konsumentów, w stosunku do których rozliczenie zwrotu wpłaconych opłat nastąpi na podstawie ogólnych zasad powszechnie obowiązującego w Polsce prawa, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3. W przypadku Uczestników będących Konsumentami, zawierających Umowę na odległość, przysługuje im, niezależnie od prawa przyznanego w ust. 2 powyżej, prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny. W takim przypadku Umowę uważa się za niezawartą, a opłata wniesiona przez Konsumenta zostanie mu w całości zwrócona. W celu odstąpienia od Umowy Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku  gdy Konsument wziął udział w całości Konferencji. W przypadku, gdy Konsument wziął udział w Konferencji jedynie w części, zobowiązany jest do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu udziału w Konferencji, z uwzględnieniem wskazanej w Umowie opłaty konferencyjnej.
 4. Poza prawem do odstąpienia od Umowy, wskazanym w ust. 2 i 3 powyżej, wyłącza się, w zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, możliwość rozwiązania w jakikolwiek sposób Umowy przez  Uczestnika Konferencji.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać przesłane w dowolnej  formie, m.in.:
  1. wiadomości e-mail na adres biuro@zizce.edu.pl (e-mail zawierający rezygnację powinien zostać przesłany z adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji),
  2. listownie na adres Organizatora (pod uwagę brana będzie data otrzymania oświadczenia przez Organizatora, powyższe nie dotyczy Konsumentów, w których przypadku liczy się data nadania oświadczenia).
 6. W przypadku przelewu bankowego opłaty będą zwracane na rachunek bankowy, wskazany przez Uczestnika.
 7. W przypadku zmiany podmiotu finansującego udział Uczestnika w Konferencji, tj. zwrotu Uczestnikowi dokonanej opłaty w związku z pokryciem tej opłaty na rzecz Uczestnika przez osobę trzecią, Organizator zwraca Uczestnikowi wniesioną opłatę pomniejszoną o 20%. Zwrot opłaty zostanie dokonany po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Organizatora opłaty za uczestnictwo w Konferencji dokonanej przez osobę trzecią. Postanowienie powyżej nie dotyczy Konsumentów, w stosunku do których rozliczenie zwrotu wpłaconych opłat nastąpi na podstawie ogólnych zasad powszechnie obowiązującego w Polsce prawa.
 8. W celu usunięcia wszelkich wątpliwości Organizator zaznacza, że Regulamin, w tym prawo do odstąpienia od Umowy, nie ma zastosowania do umowy zakwaterowania, którą Uczestnik samodzielnie zawiera z odrębnym podmiotem.

VII. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest:
  ZIZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Garbarskiej 13/3, 31-131 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000372884, NIP 6751441883, REGON 121417864, kapitał zakładowy 58.000,00 złotych
 2. Dane osobowe przetwarzane są na opisanych poniżej zasadach.
  1. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pod podanym adresem e-mail: ZIZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – biuro@zizce.edu.pl
  2. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konferencji.
  3. Wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
  4. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
   1. wzięcia udziału w Konferencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
   2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (rozliczenia podatkowe), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
   3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, w szczególności dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
   4. marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora danych osobowych lub podmiotów trzecich, jednakże tylko w przypadku wyrażenia przez Uczestnika podczas rejestracji odrębnych zgód w tym zakresie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  5. Dane osobowe Uczestnika będą udostępnione:
   1. podwykonawcom Organizatora w tym: obsługi księgowej, prawnej lub informatycznej Organizatora,
   2. w przypadku wyrażenia przez Uczestnika podczas rejestracji stosownych zgód w zakresie marketingu, dane mogą być udostępnione w zależności od zakresu udzielonej zgody innym podmiotom współpracującym z ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, których działalność związana jest z branżą medyczną lub farmaceutyczną.
  6. Dane osobowe są przetwarzane:
   1. w celu udziału w Konferencji będą przetwarzane przez czas realizacji Konferencji, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, a także przez okres wymagany przepisami podatkowymi,
   2. w przypadku wyrażenia zgody na działania marketingowe – do czasu jej odwołania,
  7. Uczestnikowi przysługuje, w zakresie i na zasadach określonych w RODO, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
  10. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VIII. Odpowiedzialność

 1. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu Hotelu.
 2. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania przepisów ppoż. oraz BHP.
 3. Uczestnicy odpowiadają za swoje rzeczy w miejscu Konferencji.
 4. Uczestnicy zobowiązani będą do naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, określonych przepisami prawa.

IX. Zmiana zasad organizacji Konferencji

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad organizacji Konferencji w związku z siłą wyższą, (w tym z epidemią COVID-19).
 2. Organizator zawiadomi Uczestników o zmianie zasad organizacji Konferencji za pośrednictwem poczty e-mail, na adres wskazany podczas rejestracji, a także poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej https://edukacja.klrwp.pl/

X. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku ewentualnego sporu sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. W przypadku Konsumentów obowiązują zasady ogólne.
 2. W przypadku ewentualnych pytań lub reklamacji należy skontaktować się z Organizatorem Konferencji pod adresem e-mail: biuro@zizce.edu.pl  lub telefonicznie +48 12 422-09-20
 3. W przypadku składania reklamacji należy szczegółowo opisać zastrzeżenia. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, nie później  jednak niż w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania kompletnych informacji niezbędnych do rozpatrzenia sprawy.
 4. Kopiowanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek utworów udostępnionych w ramach Konferencji jest zabronione, o ile nie postanowiono inaczej.
 5. Uczestnicy nie mogą dostarczać w związku z udziałem w Konferencji jakichkolwiek treści

Załącznik nr 1
Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie
31-131 Kraków, ul. Garbarska 13/3


Ja, niżej podpisana/y ____________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy uczestnictwa w Konferencji…………………………………………………., odbywającej się w dniu 15.10.2022 w Krakowie.
Informuję, że ww. Umowę zawarłam/ - em w dniu (data dokonania zgłoszenia) ______________________________________________
imię i nazwisko, adres, data

podpis
Wróć do spisu treści