REGULAMIN - Szkoła Praktycznej Diabetologii

Przejdź do treści
REGULAMIN
uczestnictwa w konferencji SZKOŁA PRAKTYCZNEJ DIABETOLOGII w dniu 06.04.2024


I. DEFINICJE
Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie, pisane z dużej litery, mają znaczenie nadane poniżej:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący treść Umowy o uczestnictwo w Konferencji. Regulamin NIE MA zastosowania do umowy zakwaterowania, którą Uczestnik samodzielnie zawiera z odrębnym podmiotem.
 2. Umowa – umowa o uczestnictwo Uczestnika w Konferencji, zawarta pomiędzy Organizatorem Konferencji a Uczestnikiem zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Konferencja – Szkoła Praktycznej Diabetologii, odbywająca się w dniu 06.04.2024 w Hotelu Novotel Kraków City West na zasadach opisanych w Regulaminie poniżej i z zastrzeżeniem postanowień pkt IX.
 4. Organizator - ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-131 Kraków, ul. Garbarska 13/3, NIP 675-144- 18-83, REGON 121417864, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372884, o kapitale zakładowym w wysokości: 58 000,00 zł, strona umowy o uczestnictwo w Konferencji.
 5. KLR - Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce z siedzibą w Warszawie, 00-209 Warszawa, ul. Muranowska 1, NIP 525-20- 63- 698, REGON 01003798100000, wpisana do rejestru stowarzyszeń, pod numerem KRS 0000088917.
 6. Uczestnik – uczestnik Konferencji.
 7. Biuro Konferencji– biuro uruchomione podczas trwania Konferencji w miejscu jej odbywania się.
 8. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 9. Konsument:
  1. osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  2. osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

II. PROGRAM KONFERENCJI

 1. Przewidywane założenia programowe Konferencji dostępne są pod adresem https://edukacja.klrwp.pl/
 2. Szczegółowy program Konferencji zostanie udostępniony do dnia 08.03.2024 roku.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania, z ważnych przyczyn, zmiany programu Konferencji ustalonych po dniu 08.03.2024, o czym uczestnicy zostaną poinformowani poprzez e-mail.
 4. Przez ważne przyczyny, o których mowa powyżej, należy rozumieć okoliczności niezależne od Organizatora.
 5. Zmieniając program z przyczyn wskazanych powyżej Organizator dołoży starań, aby nowy program był na nie niższym merytorycznie poziomie, co przed dokonaniem zmiany, a także aby zmienione elementy programu były o tematyce możliwie najbliższej jego pierwotnej wersji.

III. ZAWARCIE UMOWY - rejestracja uczestnictwa w Konferencji

 1. Stroną Umowy o uczestnictwo w konferencji jest Uczestnik.
 2. Zawarcie Umowy (rejestracja) następuje przez wypełnienie formularza online poprzez system rejestracji online, dostępnego na stronie internetowej www.edukacja.klrwp.pl
 3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, termin dokonania rejestracji dla uczestników biorących  udział w Konferencji upływa w dniu 22.03.2024 roku.
 4. Do wzięcia udziału w Konferencji stacjonarnie, tj. w Hotelu Novotel Kraków City West uprawnionych jest wyłącznie pierwszych 200 Uczestników, o czym decyduje kolejność wpływu opłat konferencyjnych na rachunek bankowy Organizatora. W przypadku wyczerpania miejsc stacjonarnych udziału w Konferencji przed dniem wskazanym w ust. 3 powyżej, Organizator ma prawo wstrzymania dalszej rejestracji i wcześniejszego zamknięcia listy uczestników.
 5. Po upływie terminu, wskazanego w ust. 3 powyżej, w zależności od dostępności miejsc, będzie można zgłosić swoje uczestnictwo jedynie w Biurze Konferencji, podczas rejestracji w miejscu obrad, chyba, że Organizator Konferencji każdorazowo indywidualnie wyrazi zgodę na dokonanie zgłoszenia w inny sposób. Wyrażenie zgody na dokonanie zgłoszenia w inny sposób może nastąpić, w szczególności, poprzez potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 6. Udział w Konferencji możliwy jest po dokonaniu opłaty określonej w pkt. IV Regulaminu lub spełnieniu warunków bezpłatnego uczestnictwa potwierdzonych przez Organizatora.
 7. Zgłoszenie udziału w Konferencji dokonane w sposób niezgodny z Regulaminem może nie zostać przyjęte.
 8. Do wstępu na Konferencję upoważnione będą jedynie osoby posiadające identyfikatory konferencyjne, otrzymane od Organizatora, po dokonaniu rejestracji oraz uiszczeniu opłaty konferencyjnej.
 9. Rejestracja Uczestników (odbiór materiałów konferencyjnych) podczas konferencji możliwa jest w godzinach działania Biura Konferencji.
 10. Biuro Konferencji będzie czynne dla Uczestników w dniu 06.04.2024 w godz. 8.30-14.30 w miejscu odbywania się spotkania.

IV. OPŁATY – wysokość i zakres

 1. Wysokość opłaty za uczestnictwo w Konferencji dostępna jest na stronie https://edukacja.klrwp.pl/
 2. Członkowie KLRwP, za których opłatę pokrywa KLRwP, zobowiązani są do przesłania na adres biuro@zizce.edu.pl w terminie 3 dni od dokonania zgłoszenia stosownego zaświadczenia w tym zakresie wydanego przez biuro KLR.
 3. W przypadku nieprzedstawienia ww. zaświadczenia Uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty w pełnej wysokości.
 4. Zakres opłaty:
  Opłata OBEJMUJE:
  1. udział w sesjach naukowych,
  2. materiały konferencyjne,
  3. udział w wystawie medycznej,
  4. wyżywienie w dniu 06.04.2024 – przekąski, przerwa kawowa,
  5. certyfikat uczestnictwa z punktami edukacyjnymi.
 5. Opłaty można dokonać w formie przelewu bankowego (ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o., mBank S.A. 70 1140 1081 0000 2164 4100 1009 z dopiskiem "Szkoła Praktycznej Diabetologii, 06.04.2024" oraz imieniem i nazwiskiem osoby, za którą dokonywana jest wpłata),
 6. W przypadku formy płatności przez przelew bankowy, Uczestnik zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 3 dni od zawarcia Umowy (dokonania rejestracji w systemie rejestracji online), a także do niezwłocznego przesłania potwierdzenia jej dokonania pocztą e-mail na adres biuro@zizce.edu.pl
 7. W przypadku niewniesienia opłaty lub wniesienia opłaty w niższej wysokości niż wymagana, Uczestnik zostanie wezwany do zapłaty, a w przypadku niedokonania lub nieuzupełnienia opłaty Organizator uprawniony będzie, według swojego wyboru, do anulowania zgłoszenia (odstąpienia od umowy) w terminie do 22.03.2024 roku lub do dochodzenia zapłaty na zasadach przewidzianych w przepisach prawa. Jeżeli Uczestnik dokonał jakiejkolwiek wpłaty, w przypadku anulowania zgłoszenia zostanie mu ona zwrócona na rachunek bankowy, z którego został wykonany przelew, z potrąceniem kwoty w wysokości 20% wpłaty. W przypadku Konsumentów wszelkie rozliczenia, o których mowa w niniejszym ustępie, zostaną dokonane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa z uwzględnieniem przepisów mających zastosowanie do umów z konsumentami.
 8. Dane do faktury VAT podane w formularzu podczas rejestracji są ostateczne. Faktura VAT za uczestnictwo zostanie wystawiona zgodnie z podanymi danymi.

V. REZYGNACJA z uczestnictwa w Konferencji  

 1. Uczestnik Konferencji ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny na zasadach opisanych poniżej.
 2. Z uwzględnieniem ust. 3 poniżej, w przypadku oświadczenia o odstąpieniu od Umowy otrzymanego przez Organizatora:
  1. do 22.03.2024 roku - uczestnik otrzyma zwrot 80% z pełnej opłaty Konferencyjnej,
  2. po 22.03.2024 roku - uczestnik nie będzie uprawniony do otrzymania zwrotu jakiejkolwiek części opłaty Konferencyjnej.
   Postanowienia pkt 2.1 oraz pkt 2.2 nie dotyczą Konsumentów, w stosunku do których rozliczenie zwrotu wpłaconych opłat nastąpi na podstawie ogólnych zasad powszechnie obowiązującego w Polsce prawa, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3. W przypadku Uczestników będących Konsumentami, zawierających Umowę na odległość, przysługuje im, niezależnie od prawa przyznanego w ust. 2 powyżej, prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z tego prawa przez Konsumenta Umowę uważa się za niezawartą, a opłata wniesiona przez Konsumenta zostanie mu w całości zwrócona (z wyjątkiem sytuacji wskazanych w Regulaminie) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Organizator został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w żadnym jednak przypadku nie zostaną naliczone żadne opłaty w związku z tym zwrotem. W celu odstąpienia od Umowy Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu (jednak nie jest to obowiązkowe).
 4. Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie przysługuje Konsumentowi w zakresie: konferencji stacjonarnej jeżeli Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości. Jeżeli Konsument wykonał prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu ww. żądania (ale przed wykonaniem usługi w całości), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem wskazanej w Umowie opłaty Konferencyjnej.
 5. Poza prawem do odstąpienia od Umowy, wskazanym w ust. 2 i 3 powyżej, wyłącza się, w zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, możliwość rozwiązania w jakikolwiek sposób Umowy przez  Uczestnika Konferencji.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać przesłane w dowolnej  formie, m.in.:
  1. wiadomości e-mail na adres biuro@zizce.edu.pl (e-mail zawierający rezygnację powinien zostać przesłany z adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji lub potwierdzać  w inny sposób tożsamość Uczestnika Konferencji),
  2. listownie na adres Organizatora (pod uwagę brana będzie data otrzymania oświadczenia przez Organizatora, powyższe nie dotyczy Konsumentów, w których przypadku liczy się data nadania oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy).
 7. W przypadku przelewu bankowego opłaty będą zwracane na rachunek bankowy, wskazany przez Uczestnika.
 8. W celu usunięcia wszelkich wątpliwości Organizator zaznacza, że Regulamin, w tym prawo do odstąpienia od Umowy, nie ma zastosowania do umowy zakwaterowania, którą Uczestnik samodzielnie zawiera z odrębnym podmiotem

VI. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest: ZIZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Garbarskiej 13/3, 31-131 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000372884, NIP 6751441883, REGON 121417864, kapitał zakładowy 58.000,00 złotych. Dane osobowe przetwarzane są na opisanych poniżej zasadach.
 2. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pod podanym adresem e-mail:  ZIZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – biuro@zizce.edu.pl
 3. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w konferencji.
 4. Wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 5. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. wzięcia udziału w Konferencji (w tym założenia konta online przez Uczestników online), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (rozliczenia podatkowe), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, w szczególności dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  4. marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora danych osobowych lub podmiotów trzecich, jednakże tylko w przypadku wyrażenia przez Uczestnika podczas rejestracji odrębnych zgód w tym zakresie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 6. Dane osobowe Uczestnika będą udostępnione:
  1. podwykonawcom Organizatora w tym: obsługi księgowej, prawnej lub informatycznej Organizatora,
  2. w przypadku wyrażenia przez Uczestnika podczas rejestracji stosownych zgód w zakresie marketingu, dane mogą być udostępnione w zależności od zakresu udzielonej zgody innym podmiotom współpracującym z ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, których działalność związana jest z branżą medyczną lub farmaceutyczną.
 7. Dane osobowe przetwarzane:
  1. w celu udziału w Konferencji będą przetwarzane przez czas realizacji Konferencji, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, a także przez okres wymagany przepisami podatkowymi,
  2. w przypadku wyrażenia zgody na działania marketingowe – do czasu jej odwołania,
 8. Uczestnikowi przysługuje, w zakresie i na zasadach określonych w RODO, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu Hotelu.
 2. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania przepisów ppoż. oraz BHP.
 3. Uczestnicy odpowiadają za swoje rzeczy w miejscu Konferencji.
 4. Uczestnicy zobowiązani będą do naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, określonych przepisami prawa.
 5. Organizator ponosi wobec Uczestnika odpowiedzialność za zgodność z Umową realizacji Konferencji. Zasady odpowiedzialności regulują przepisy Kodeksu cywilnego oraz, w odniesieniudo Konsumentów, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

VIII. ZMIANA ZASAD ORGANIZACJI KONFERENCJI

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad organizacji Konferencji w związku z siłą wyższą, (w tym z epidemią COVID-19).
 2. Organizator zawiadomi Uczestników o zmianie zasad organizacji Konferencji za pośrednictwem poczty e-mail, na adres wskazany podczas rejestracji, a także poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej https://edukacja.klrwp.pl/

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku ewentualnego sporu sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. W przypadku Konsumentów obowiązują zasady ogólne.
 2. W przypadku ewentualnych pytań lub reklamacji należy skontaktować się z Organizatorem Konferencji pod adresem e-mail: biuro@zizce.edu.pl lub telefonicznie +48 12 422-09-20
 3. W przypadku składania reklamacji należy szczegółowo opisać zastrzeżenia. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, nie później  jednak niż w ciągu 14 dni od otrzymania kompletnych informacji niezbędnych do rozpatrzenia sprawy.
 4. W przypadku powstania ewentualnego sporu pomiędzy Organizatorem a Konsumentem wynikłego z Umowy, Organizator może ewentualnie wyrazić zgodę na rozwiązanie go w sposób polubowny, każdorazowo określony przez jego strony.
 5. Zasady pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 6. Organizator informuje o możliwości skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami w ramach platformy udostępnionej przez organy Unii Europejskiej która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 7. Kopiowanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek utworów udostępnionych w ramach Konferencji jest zabronione, o ile nie postanowiono inaczej.
 8. Uczestnicy nie mogą dostarczać w związku z udziałem w Konferencji jakichkolwiek treści bezprawnych.

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie
31-131 Kraków, ul. Garbarska 13/3


Ja, niżej podpisana/y ____________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy uczestnictwa w Konferencji…………………………………………………., odbywającej się w dniu 06.04.2024
w Krakowie.

Informuję, że ww. Umowę zawarłam/-em w dniu (data dokonania zgłoszenia) _____________________
_________________________
imię i nazwisko, adres, data
_________________________
podpis
_________________________

podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)Wróć do spisu treści